Yhdistyksen säännöt

Itä-Helsingin Agilityharrastajat ry:n säännöt 11.2.1995 – päivitetty 6.2.2012

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Itä‐Helsingin Agilityharrastajat ry. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä I‐HAH ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistys kehittää ja edistää agilityharrastusta sekä yleistä koirien harrastuskäyttöä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kouluttaa mahdollisimman yhteiskuntakelpoisia koiria. Yhdistys pyrkii järjestämään koulutusta agilityssa ja tarvittaessa myös muita koulutustilaisuuksia sekä kilpailuja. Agilitykoulutuksessa toiminta keskittyy ohjaajan ja koiran yhteistyön kehittämiseen. Yhdistys pyrkii kouluttamaan jäsenistään myös koulutusohjaajia, toimihenkilöitä ja tuomareita.
3§ Varainhankinta
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa: • välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta agilityharrastukseen liittyviä välineitä • kioski‐/kahvilaliikettä yhdessä toimipisteessä • kursseja • näytösten pitämistä • pienimuotoista talkootyötä Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia ja tehdä sponsorisopimuksia.
4§ Jäsenyys
Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, nuorisojäseniä, kunniajäseniä ja kannatusjäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 18 vuotta täyttänyt henkilö ja nuorisojäseneksi alle 18‐vuotias henkilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Johtokunta hyväksyy jäsenanomukset. Jäsensihteeri johtokunnan toimeksiannosta ja johtokunnan vastuulla pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee jäsenen täydellinen nimi, yhteystiedot, syntymävuosi sekä kotipaikka. Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa muutokset yhteystietoihin. Yhdistys voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Nuoriso‐ ja kunniajäsenillä, sekä kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen varsinainen tai nuorisojäsen sitoutuu edustamaan Itä‐Helsingin Agilityharrastajia osallistuessaan virallisiin agilitykilpailuihin. Johtokunta voi myöntää erivapauksia edustamiseen liittyvissä asioissa.
5§ Jäsenmaksut
Varsinaisten, nuoriso- ja kannatusjäsenten vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päätetään syyskokouksessa kullekin jäsenryhmälle erikseen.
6§ Jäsenyyden raukeaminen
Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle, johtokunnan puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa. Johtokunta ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse jäsenelle erottamispäätöksestään. Johtokunta voi erottaa jäsenen ilman erillistä ilmoitusta, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen, eikä ole sitä maksukehotuksesta huolimatta maksanut kahden (2) kuukauden kuluessa alkuperäisestä eräpäivästä lukien. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla tästä johtokunnalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.
7§ Johtokunta
Yhdistyksen lain mukaisena hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluvat kalenterivuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja sekä neljästä (4) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi (2) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Johtokunta valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä haluaa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun johtokunnan jäsenistä puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos äänet menevät tasan puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi.
8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään kahta (2) viikkoa aikaisemmin. Kutsu toimitetaan jäsenille joko sähköpostin tai postin välityksellä. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys‐joulukuussa • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo‐ ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi • valitaan johtokunnan puheenjohtaja, johtokunnan varsinaiset jäsenet, varajäsenet sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näiden varamiehet • valitaan jäsensihteeri, rahastonhoitaja ja mahdolliset muut toimihenkilöt • käsitellään muut esille tulevat asiat Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään tammi‐huhtikuussa • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille • käsitellään muut esille tulevat asiat Äänestyksessä käytetään avointa äänestystapaa, ellei vähintään kaksi (2) osanottajaa vaadi suljettua lippuäänestystä. Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan asiamiehen tai edustajan välityksellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide tulee päätökseksi. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät‐ tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle vähintään kolmea (3) viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta, tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti tai sähköpostitse vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.
9§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausunto johtokunnalle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
10§ Yhdistyksen nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja yksin.
11§ Eläinsuojelu ja kurinpito
Erityinen raakuus ja julmuus koiria kohtaan yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa tai yhdistystä edustettaessa on kielletty ja peruste erottamiselle. Mikäli yhdistyksen jäsen on rikkonut eläinsuojelulakia seuraa siitä välitön erottaminen. Yhdistyksen kurinpidollisista toimenpiteistä vastaa johtokunta. Kurinpidollisiksi toimenpiteiksi katsotaan johtokunnan jäsenelle antamat huomautukset sekä varoitukset. Ankarin kurinpidollinen toimenpide on yhdistyksestä erottaminen. Kurinpitoasioista päätettäessä yhdistyksen jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ja päätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokouksessa.
12§ Yhdistyksen purkautuminen ja lakkauttaminen
Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi yhdistyksen varat käytetään Maailman Luonnonsuojelusäätiön WWF:n tai muun oikeustoimikelpoisen luonnonsuojeluorganisaation tukemiseen. Varojen käytöstä päätetään jälkimmäisessä purkautumiskokouksessa.
13§ Erillissäännöksiä
Mikäli säännöissä ei toisin määrätä, yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassaolevia yhdistyslainsäännöksiä. Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on kahdessa (2) perättäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin ehdotuksen kummassakin kokouksessa on saavutettava kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö käydäkseen kokouksen päätöksestä.
14§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät